aka Kampfschnaufer
Level 15
95 recent hours played

Groups

The-German-Volunteers The-German-Volunteers
FLV 2k19 FLV 2k19
Lemmi stinkt nach Unturned Lemmi stinkt nach Unturned
22nd Virginia Infantry Com.B 22nd Virginia Infantry Com.B

Recently played

5h
28h
37h
338h
19h
144h
10h
1,811h
4h
49h
1h
32h
1h
4h
3h
108h
4h
34h
1h
6h
3h
30h
1h
114h

Owned games

  • 128 games, 6 free-to-play games
  • 6,816.48 hours played